Ryokuchi, 2020

Ryokuchi, 2020

Split Valchromat, foil, vinyl lettering, tape, MDF
15.5 x 7.5 x 28.5cm